Tactile

C&K 轻触开关

轻触开关

C&K 提供广泛的微型轻触开关、超微型轻触开关和微小型轻触开关, 用于印刷电路板安装。 C&K 提供弯脚型轻触开关、6mm 轻触开关、密封轻触开关、带灯轻触开关, 还有鸥翼、超薄、低噪声、SMT 和通孔版本, 是为最苛刻的应用而设计。

创新的设计。工程级材料。卓越的性能。

从一个伟大的设计开始并且把它做得更好。C&K 轻触开关提供卓越的性能, 并且可以根据您的应用要求进行调整。

轻触开关的应用

当涉及到开关触觉时, C&K 的轻触开关将会是首选的接口应用解决方案, 其中包括:

  • 汽车(安全气囊、暖气/空调、门把手、转向柱开关)
  • 航空航天(主客舱灯、乘务员按钮)
  • 消费类电子(手机、耳机、遥控器、可穿戴式电子产品)
  • 医疗(助听器、健康诊断、便携式设备)
  • 工业(控制面板、仪表、电源)
  • 计算机(键盘)
  • 电信/网络设备
  • 手持应用(电源和选择开关、音量控制、车钥匙)
Series
Size on PCB (L x W) Total Height Travel Actuation Force Contact Type Max Voltage Max Switching Power Electrical Life Cycles IP Rating
6,8 x 6,2 mm / 10 x 6,2 mm 5,2 mm 0.85 mm 4.75 N Silver 32V 1 VA 300,000 IP67
6,8 x 6,2 mm / 10 x 6,2 mm 5,2 mm 0,5 to 1,0 mm 1.7 to 6.25 Silver 32 V 1 VA 300 000 IP67
6.2 x 6.2 mm 4.9 mm 0.7 mm 3.5; 4.0; 5.5; 6.8; 9.6 N Silver 24VDC 1.0 VA 1 000 000; 500 000; 300 000 IP67
6,8 x 6,2 mm / 10 x 6,2 mm 2,5 mm 0,2 to 0,75 mm 1,1 to 5,5 Silver / Gold 32 V 1 / 0,2 VA 100 000 to 1 000 000 IP67
6,8 x 6,2 mm / 10 x 6,2 mm 3,5 mm 0,2 to 0,75 mm 1,1 to 5,5 Silver / Gold 32 V 1 / 0,2 VA 100 000 to 1 000 000 IP67
6,8 x 6,2 mm / 10 x 6,2 mm 2,5 mm 0,2 to 0,75 mm 1,1 to 5,5 Silver / Gold 32 V 1 / 0,2 VA 100 000 to 1 000 000 IP67
6,8 x 6,2 mm / 10 x 6,2 mm 5,2 mm 0,2 to 0,75 mm 1,1 to 5,5 Silver / Gold 32 V 1 / 0,2 VA 100 000 to 1 000 000 IP67
6,8 x 6,2 mm / 10 x 6,2 mm 5,6 mm 0,2 to 0,75 mm 1,1 to 5,5 Silver / Gold 32 V 1 / 0,2 VA 100 000 to 1 000 000 IP67
6,8 x 6,2 mm / 10 x 6,2 mm 7,7 mm 0,2 to 0,75 mm 1,1 to 5,5 Silver / Gold 32 V 1 / 0,2 VA 100 000 to 1 000 000 IP67
6,8 x 6,2 mm / 10 x 6,2 mm 4,3 mm 0,2 to 0,75 mm 1,1 to 5,5 Silver / Gold 32 V 1 / 0,2 VA 100 000 to 1 000 000 IP67
6,8 x 6,2 mm / 10 x 6,2 mm 4,9 mm 0,2 to 0,75 mm 1,1 to 5,5 Silver / Gold 32 V 1 / 0,2 VA 100 000 to 1 000 000 IP67
6,8 x 6,2 mm / 10 x 6,2 mm 7,7 mm 0,2 to 0,75 mm 1,1 to 5,5 Silver / Gold 32 V 1 / 0,2 VA 100 000 to 1 000 000 IP67
6,8 x 6,2 mm / 10 x 6,2 mm 4,9 mm 0,2 to 0,75 mm 1,1 to 5,5 Silver / Gold 32 V 1 / 0,2 VA 100 000 to 1 000 000 IP67
2 holes 1,1; 2 pads; 1,5 x 0,8 mm 5,0 mm 0,7 mm 3.5 Silver / Gold 32 V 1 / 0,2 VA 300 000 IP67
6,2 x 6,2 mm 5 mm 1,3 mm 160 gf; 245 gf Silver / Gold 32 V 1,0VA Silver / 0.5 VA Gold 100 000 IP40
6,8 x 6,2 mm 3,1 / 4,3 mm 0,3 mm 1,5; 2,5 Silver 32 V 1 VA 300 000 IP67
7,62 x 5,08 mm 4,7 mm button option 0,3 to 0,5 mm 1,3; 3; 5 Silver / Gold 32 V 1 / 0,2 VA 100 000 IP60
7,62 x 5,08 mm / 7,62 x 2,54 mm 9,9 mm / 8 mm 0,3 to 0,5 mm 1,3; 3 Silver / Gold 32 V 1 / 0,2 VA 100 000 IP60
7,62 x 5,08 mm / 7,62 x 2,54 mm 6,65 mm / 8 mm 0,55 to 0,7 mm 2; 3 Silver / Gold 32 V 100 000; 30 000 IP60
7,62 x 5,08 mm 2,6 mm 0,3 to 0,5 mm 1,3; 3 Silver / Gold 32 V 1 / 0,2 VA 100 000 IP60
7,62 x 2,54 mm 8 mm 0,3 to 0,5 mm 1,3; 3; 5 Silver / Gold 32 V 1 / 0,2 VA 100 000; 1 000 000 IP67
7,15 x 3,8 mm / 7,3 x 3,8 mm 2,5 mm 0,3 to 0,5 mm 1,2; 2,0; 3,0; 4,5 Silver / Gold 32V 1 / 0,2 VA 100 000; 200 000 IP50
4,2 x 2,8 mm 1,9 mm 0,2 to 0,30 mm 1,2 to 4,0 Silver / Gold 32 V 1 / 0,2 VA 100 000 to 300 000 IP40
4,2 x 2,8 mm 2,5 mm 0,2 to 0,35 mm 1,2 to 4,0 Silver / Gold 32 V 1 / 0,2 VA 100 000 to 300 000 IP40
4,2 mm x 2,8 mm 1,9 mm 0,2 to 0,30 mm 1,2 to 4 N Silver / Gold 32 V 1 VA 100 000 to 300 000 IP67
4,2 mm x 2,8 mm 2,5 mm 0,2 to 0,35 mm 1,2 to 4 N Silver / Gold 32 V 1 VA 100 000 to 300 000 IP67
4,2 x 2,8 mm 1,9 mm 0,2 to 0,25 mm 1,2 to 3,0 Silver 32 V 1 / 0,2 VA 150 000 to 200 000 IP40
3 x 2,6 mm 0,65 mm 0,15 mm 1,0; 1,6 Silver 32 V 0,5 VA 150 000 IP54
3 x 2,6 mm 0,65 mm 0,15 mm 1,0; 1,6; 2,3; 3,4 Silver 32 V 0,5 VA 300 000; 600 000; 1 000 000 IP68
2 x 3 mm 0,6 mm 0,13 mm 100 gf, 160 gf, 240 gf, 330 gf Silver 15 V 0,5 VA 300 000; 500 000 IP60
4,2 x 3,55 mm 1,42 mm 0,25 to 0,3 mm 2,0; 3,0 Silver / Gold 32 V 1 / 0,2 VA 100 000 IP40
5,5 x 4,4 mm 1,7 mm 0,3 mm 2; 2,5; 4 Silver / Gold 32 V 1 / 0,2 VA 100 000 IP40
7,5 x 5 mm / 7,5 x 7 mm 6,6 mm; 7,11 mm with tab 0,3 to 0,5 mm 3 Silver / Gold 50 V 1 / 0,2 VA 100 000
8,4 x 10,8 mm 6,1 mm 0,5 mm 4 Gold 32 V 1 VA 100 000
8,4 x 10,8 mm 6 mm 0,45 mm 4 Silver 32 V 1 VA 300 000 IP40
8 x 9 x 17 mm / 9 x 13 mm 9 / 13 mm 1,2 mm 4 Gold 32 V 1 VA 25 000 IP40
variety of sizes available variety of sizes available 0,25 mm 160 gf Silver 12 V 50 000 IP40
12 x 12 mm 4,3 mm; 7,3 Sq. 8,5 mm; 12 mm 0,3 mm 160 gf; 260 gf Silver 12V 200 000 IP40
6 x 6 mm 4,3mm; 5 mm; 7 mm; 9,5 mm 0,25 mm 130 gf; 160 gf; 200 gf; 260 gf Silver 12 V 100 000 IP40
7 x 2,5 mm 7,1 mm 0,25 mm 130 gf; 160 gf; 200 gf; 260 gf Silver 12V 100 000 IP40
4,5 x 4,5 mm .,8 mm; 5,0 mm; 7,0 mm 0,25 mm 100 gf; 180 gf; 250 gf Silver 12 V 0.6 VA 10 000 IP40
6,3 x 6,4 mm 2,5 mm; 3,1 mm; 3,4 mm 0,2 / 0,3 mm 160 gf; 250 gf; 320 gf Silver 12 V 100 000 IP40
5,2 x 5,2 mm 0,8 and 1,5 mm 0,3 mm 160 gf; 260 gf Silver 32 V 1 VA 100 000 IP40
4,5 x 4,5 mm 0,55 and 0,65 mm 0,2 mm 100 gf; 160 gf; 200 gf; 260 gf; 400 gf; 600 gf Silver 12 V 150 000 to 1 000 000
3,7 x 3,7 mm 0,35 mm 0,15 mm 160 gf; 230 gf Silver 12 V 300 000; 500 000 IP40
4,2 x 3,2 mm 2,5 mm 0,15/0,2 mm 160 gf; 260 gf; 400 gf; 600 gf Silver 16 V 50 000 to 150 000 IP40
4.20 x 3.20 mm 2.50 mm 0.20 mm 180; 250; 400 gf Silver 12 VDC 0.6 VA 50 000; 100 000 IP40
3,9 x 2,9 mm 1,5 / 2,0 / 2,5 mm 0,2 mm 160 gf; 250 gf Silver 12 V 100 000; 200 000 IP40
3,5 x 2,6 mm 1,4 mm 0,15 mm 160 gf; 450 gf Silver 12 V 0,5 VA 200 000; 500 000 IP40
3,5 x 3,55 mm 1,35 mm 0,2 mm 160 gf; 220 gf Silver 12 V 100 000 IP40
6 x 3,5 mm / 7 x 2,5 mm 2,5 mm; 4,3 mm; 5 mm 0,25 mm 130 gf; 200 gf; 260 gf Silver 12 V 20 000 IP40
5.20 x 5.20 mm 0.8; 1.5; 1.7; 2.0 mm 0,25 mm 160; 260; 320 gf Silver 12VDC 0.6 VA 100 000; 200 000; 500 000 IP40
6.0 x 3.5 mm 2.5; 4.3; 5.0 mm 0.25; 0.30 mm 130; 180; 250; 320 gf Silver 12VDC 0.6 VA 20 000; 30 000; 50 000; 70 000; 100 000 IP40
6.2 x 6.2 mm 5.0 mm 1.35 mm 2.4N; 3.5N Silver, Gold 32V 1.0 VA 200 000 IP40
3.6 x 3.5 mm 1.25 0.2 180gf; 250gf Silver 12V 100 000 IP40